Kitűzés

Kitűzés:

A hatályos állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt földrészlet határpontjainak helyszíni kijelölésére irányuló földmérési tevékenység.” 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 1. § 7.

Ez az illetékes földhivataltól beszerzett hatályos adatok természetben történő megjelölését jelenti.

40. § (1) A kitűzési munka minőségéért a munkát végző földmérő felelős.

(2) Földrészlethatár kitűzésére irányuló munkának minősül a földrészlethatáron lévő új épület kitűzése is.

(3-4) A kitűzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet eredetben a járási földhivatalhoz a földmérési dokumentációval együtt be kell nyújtani. Ezt a helyszíni jegyzőkönyvet ki kell egészíteni a tulajdonos és a szomszédok nevével, lakcímével, ingatlanuk helyrajzi számával, aláírásukkal, és nyilatkozatukkal a kitűzéssel való egyetértésről.

9. § (1) Ingatlan határvonalának kitűzése és az ingatlannal kapcsolatos változási vázrajz készítését megelőzően az ingatlan tulajdonosának nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlannal kapcsolatban van-e folyamatban az ingatlan határvonalával, vagy területével kapcsolatos bírósági eljárás.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat szerint bírósági eljárás van folyamatban, vagy a földrészlet határvonalával és területével kapcsolatos perfeljegyzés van feltüntetve az ingatlan tulajdoni lapján, a földrészleten ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenység – hatósági térképi hibakiigazító eljárás vagy az ügyben a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértői tevékenység kivételével – nem végezhető.

(3) Ha a határvonal helyét korábban jogerős bírósági ítélettel állapították meg, akkor a munkát végző csak olyan vázrajzot készíthet, amely a bíróság által megállapított határvonalat és az ennek megfelelő területi adatokat tartalmazza.

Eljárás menete:

Megrendeléskor mellékelni kell a nyilatkozatot arról, hogy nincs folyamatban az ingatlan határvonalával, vagy területével kapcsolatos bírósági eljárás.

Ezt követi a földhivataltól a hiteles adatok beszerzése, melynek díja a földrészlet területének függvényében a következő:

  • ha a kitűzendő terület kisebb, mint 10 hektár, akkor 6.000ft

  • ha a kitűzendő terület 10-50 hektár, akkor 10.000ft

  • ha a kitűzendő terület nagyobb, mint 50 hektár, akkor 12.000ft

Amennyiben egynél több összefüggő (közös határvonallal rendelkező) földrészletet kell kitűzni, akkor a legnagyobb terület díján felül a második összefüggő hrsz-tól +3000ft/hrsz, ha a területe kisebb, mint 10ha, 5000 ft 10 ha felett-50 ha-ig, 6000 ft 50 ha felett. pl. három földrészletet kell kitűzni, melyből egy 11 ha, a másik kettő pedig 4000-4000 m2. A díj 10.000+3000+3000=16.000 Ft

Az adatokat 8 napon belül kell megküldenie a földhivatalnak.

Ezt követően a szomszédos földrészletek tulajdonosait a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 24§ (1) bekezdésben foglaltaknak eleget téve tértivevényes levélben kiértesítjük a kitűzés időpontjáról. Ennek időtartama 14 nap. Költsége elsőbbségivel 615 Ft/levél.

Ez alatt az idő alatt elkészítjük a helyszíni jegyzőkönyveket, változási munkarészeket, melyeket a kitűzéskor alá kell írni.

Ezt követi a terepi mérés, jegyzőkönyvek, vázrajzok aláírása, melyeket ezután nyilvántartásba vétel céljából beadunk a földhivatalba. A nyilvántartásba vételre 21 nap áll a földhivatal rendelkezésére.

A természetben megjelölt pontokat fa karóval jelöljük meg, melyeket birtokba adunk a megrendelőnek.

Birtokba adást követően a megrendelő feladata a birtokba vett karók megóvása.

A nyilvántartásba vett példányokat átadjuk a megrendelőnek.